Kosten & aanmelding

Met ingang van 1 januari van 2014 is er een stelselwijziging voor behandeling binnen de GGZ.
Er is een verdeling tussen Generalistische Basis- GGZ en Gespecialiseerde GGZ die beiden worden aangeboden bij Fox-Gorter Psychotherapie. Beiden zijn opgenomen in de basisverzekering behoudens het jaarlijks eigen risico. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar geind. Of uw behandeling valt onder basis GGZ of gespecialiseerde GGZ hangt af van de ernst , de duur en de complexiteit van de problematiek. Uw huisarts geeft op de verwijzing aan welke GGZ-hulp hij/zij nodig vindt en een vermoeden van de psychische diagnose. U heeft op het intakegesprek een verwijsbrief nodig die recent voor de aanmelding gedateerd is.

De praktijk heeft voor 2018 contracten met alle zorgverzekeraars behalve Menzis/Azivo en Caresq.
Voor meer informatie over GB-GGZ klik hier.
Voor meer informatie over S-GGZ klik hier.

Klachten die onder andere zijn uitgesloten van vergoeding zijn partnerrelatieproblematiek, aanpassingsstoornissen en werkgerelateerde problematiek.

OVP is een onverzekerd product, een niet-basispakketzorg consult en kost 90 euro per consult. Dit wordt berekend als er geen sprake is van een DSM IV stoornis of voor klachten die niet tot het basispakket behoren op grond van de zorgverzekeringswet.

Indien u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen dan zijn de kosten 100 euro per consult (50 minuten).

Over tarieven kunt u meer informatie vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bij absentie zonder berichtgeving en annulering minder dan 24 uur voor de afspraak wordt de sessie bij u in rekening gebracht. De kosten zijn 50 euro per sessie.

Uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een dossier. Het dossier bevat een behandelplan, een behandelverloop en een evaluatie. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van het begin en het einde van de behandeling tenzij u hier geen toestemming voor geeft.

Na beëindiging van de behandeling wordt uw dossier 15 jaar bewaard. Als u dit wenst, kunt u het dossier inzien. Ook kunt u mij schriftelijk verzoeken om een kopie van het dossier of delen daarvan. De onkosten hiervoor worden aan u in rekening gebracht. Anderen dan uzelf kunnen uw dossier alleen inzien wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Wachttijd aanmelding & behandeling

De wachttijd voor een intake bedraagt gemiddeld 4 weken. Na de intake is er geen wachttijd voor behandeling.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.
U kunt ook www.lvvp.info of www.psyzorghoflanden.nl raadplegen voor andere behandelaars in de regio.