Kosten en aanmelding psychotherapie behandeling in Den Haag

Vergoeding zorgverzekeraars

Per 1 januari 2022 is een nieuw financieringssysteem van kracht, het zorgprestatiemodel. De vergoeding vindt plaats per sessie.
De hoogte van het te declareren bedrag hangt af van:

  • De setting van de behandeling (vrijgevestigd)
  • De duur van de sessie: ik ga uit van de tijd die voor u in de agenda is gepland. Ook als de sessie in werkelijkheid iets langer of korter duurt. Als ik meer dan 15 minuten afwijk van deze tijd dan pas ik de consulttijd alsnog achteraf aan op basis van de realisatie.
  • Het type sessie (diagnostiek of behandeling)
  • De beroepscategorie van de behandelaar

Ook wordt het per 1 januari 2022 verplicht om te werken met een Zorgvraagtypering. Aan de hand van een vragenlijst HONOS+ wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek. Het is een momentopname van de zorgvraag van de client. Deze kan in de loop van de behandeling veranderen en worden bijgesteld. Met zorgvraagtypering wordt mede bepaald wat gepaste en doelmatige zorg is. De zorgzwaarte wordt op de factuur naar de zorgverzekering vermeld. De zorgvraagtypering kan ook bijgesteld worden in de loop van het behandeltraject. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met u.
Voor meer informatie over het nieuwe financieringssysteem kunt de link raadplegen

Klachten die onder andere zijn uitgesloten van vergoeding zijn partnerrelatieproblematiek, aanpassingsstoornissen en werkgerelateerde problematiek.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen voor 2024 behalve ASR, Menzis, Anderzorg, HEMA, VinkVink, Studenten goed verzekerd, Salland, HollandZorg.

De praktijk declareert maandelijks naar de zorgverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ieder jaar maximumtarieven vast op basis van de door hen berekende kostprijs. De maximale tarieven vindt u hier. Uw behandeling wordt vergoed, behalve het jaarlijks eigen risico dat uw heeft afgesproken met uw zorgverzekering. Dit wordt door hen geind.
Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekering dan ontvangt u de factuur per maand met het maximale NZA tarief voor de consulten. Ook op deze factuur wordt het zorgvraagtype vermeld. De praktijk houdt een betalingstermijn aan van 30 dagen. U kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekering. Geadviseerd wordt na te gaan bij uw zorgverzekering hoeveel recht u heeft op vergoeding. Indien u de behandeling zelf betaalt, dan geldt een tarief van 120 euro per sessie van 60 minuten.

Bij absentie zonder berichtgeving en annulering minder dan 24 uur voor de afspraak wordt de sessie bij u in rekening gebracht. De kosten zijn 60 euro per sessie.

Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een dossier. Het dossier bevat een behandelplan, een behandelverloop en een evaluatie. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van het begin en het einde van de behandeling tenzij u hier geen toestemming voor geeft.

Na beëindiging van de behandeling wordt uw dossier 20 jaar bewaard. Als u dit wenst, kunt u het dossier inzien. Ook kunt u mij schriftelijk verzoeken om een kopie van het dossier of delen daarvan. De onkosten hiervoor worden aan u in rekening gebracht. Anderen dan uzelf kunnen uw dossier alleen inzien wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Wachttijd aanmelding & behandeling

De wachttijd bedraagt gemiddeld 7 weken. Aan het invullen van het aanmeldformulier of het in bezit zijn van een verwijsbrief naar Fox-Gorter Psychotherapie kan geen recht op behandeling worden ontleend. Na overleg per mail/telefonisch met J.Fox-Gorter wordt u op de aanmeldlijst geplaatst. De wachttijd voor een intake bedraagt gemiddeld 7 weken. De behandeling kan aansluitend starten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

U kunt ook www.lvvp.info raadplegen voor andere behandelaars in de regio.