Professionaliteit

Het uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen is voorbehouden aan psychotherapeuten.
Voor de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is Jolien Fox geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog BIG, psychotherapeut BIG. De wet BIG heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.

Psyzorg HoflandenVerder is Jolien Fox lid van de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie), lid van LVVP (Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) en lid van Psyzorg Hoflanden, een collectief van vrijgevestigde hoog gekwalificeerde psychologenpraktijken die op actieve wijze samenwerken in de eerste lijn met huisarts en POH-GGZ in de regio Haaglanden. Ook ontwikkelt Psyzorg Hoflanden regionale initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de GGZ-zorg op lokaal nivo.
Voor meer informatie kunnen clienten en verwijzers terecht op www.psyzorghoflanden.nl
In het kader van behandeling met EMDR is Jolien Fox aspirantlid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Om EMDR behandeling op een professionele manier te kunnen uitvoeren heeft zij de basiscursus en de vervolgcursus van de VEN afgerond.

Psychotherapie blijft in wetenschap en behandeling in ontwikkeling. Nascholing en opleiding worden dan ook gevolgd om de kwaliteit van behandeling te blijven garanderen.

LVVPDe praktijk is gevisiteerd door de LVVP en handelt naar de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten door middel van Routine Outcome Monitoring. Dit zijn wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten die op een paar momenten in de behandeling ter evaluatie aan u worden voorgelegd.

Wanneer u klachten heeft over de behandeling kunt u ze met Jolien Fox bespreken om te onderzoeken of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Mocht ons overleg tot een onbevredigend resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP, www.lvvp.info.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van Fox-Gorter Psychotherapie kunt u hier downloaden (PDF).

Info over privacy